ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming

ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming

Gemeente Maasdriel
t.a.v. de gemeenteraad,

betreft: ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming
Kerkdriel, 19-9-2023

Geachte gemeenteraad,

Graag willen wij als dorpsraad Kerkdriel onze ernstige zorgen uiten over de gang van zaken bij enkele projecten van onze gemeente.

Op 15 november 2022 is door gemeente Maasdriel een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel BV getekend.
De bouw van woningen en zandwinning in de uiterwaarden moet het verplaatsen of beëindigen van de zandoverslagbedrijven aan de Zandmeren bekostigen.
Op 14 augustus 2023 is daartoe een aanvraag bij de gemeente Maasdriel ingediend voor het bouwen van woningen en het bouwrijp maken van gronden in de uiterwaarden bij de Zandmeren.

Het startpunt voor de plannen voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) is dat de zandbedrijven niet meer aanwezig zijn. Dit wordt bevestigd in de bijlage 2 (Weging varianten) van het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ZOR.

De Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening van 25 november 2022 stelt:
We staan in de uiterwaarden (die vallen onder de Beleidslijn grote rivieren) geen nieuwe bebouwing meer toe. Daarmee maken we onze rivieren klimaatrobuuster en voorkomen we toenemende schade. Partijen houden hier vanaf heden rekening mee. Er wordt onderzocht hoe de Beleidslijn grote rivieren (Bgr) wordt aangescherpt.

De dorpsraad Kerkdriel heeft op 3 maart 2023 hierover een brief aan de gemeente gestuurd, met haar zorgen en het verzoek de intentieovereenkomst met ons te delen.
Tot op heden is deze brief niet beantwoord en is de intentieovereenkomst niet ontvangen.
De dorpsraad Kerkdriel heeft op 12 januari 2023 een brief aan gemeente gestuurd over de (naar ons idee verkeerde) uitgangspunten voor de variantenstudie voor de ZOR.
Tot op heden is er geen helderheid over de totstandkoming en weging van de uitgangspunten, met name het niet wegen van verkeersveiligheid.

Wij constateren dat de gemeente landelijke kaders op het gebied van veiligheid (waterveiligheid en verkeersveiligheid) niet betrekt in haar beleid en plannen. Beiden zijn juridisch (nog) niet verankerd in wetgeving. Met de ingang van de omgevingswet (1 januari 2024) komt daar verandering in.

In de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving één van de maatschappelijke doelen (artikel 1.3 Omgevingswet). Overheden nemen hierdoor ook verkeersveiligheid en waterveiligheid bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden mee in de afwegingen. Zo zal verkeersveiligheid en waterveiligheid voor een gemeente een rol spelen bij het evenwichtig toedelen van functies aan locaties (artikel 2.4 en 4.2 Omgevingswet) in het omgevingsplan. Ook is participatie verplicht.

Het niet betrekken van veiligheid en participatie in beleid en plannen is (vooralsnog) een keuze van de gemeenteraad.

Het bestuursakkoord van CDA en SSM zegt hier het volgende over:
Keuzes die wij als raad maken en tot in de volgende generatie voelbaar zullen zijn. Keuzes die we gezamenlijk maken als gemeenteraad op basis van dit bestuursakkoord en samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners

Wij constateren dat de zorgen van inwoners en maatschappelijke partners over veiligheid niet beantwoord worden, deze niet onderzochte noch beantwoorde zorgen zullen in de volgende generatie voelbaar zijn.

Het bestuurskrachtenonderzoek (6-9-2023) bevestigt onze zorgen. Wij lezen dat “de gemeente Maasdriel niet voldoende toegerust en ingericht is om met name de lange termijn sturing op complexe opgaven goed aan te kunnen. En ook niet om daarbij op hedendaagse en integrale manier de verbinding met de inwoners, samenleving en omgeving goed in te richten (meervoudig organiseren). De verschillende onderdelen (organisatie, bestuur, politiek) functioneren daarvoor op bepaalde aspecten nog onvoldoende en het samenspel tussen bestuur, politieke en ambtelijke top (“het motorblok”) is van onvoldoende kwaliteit.

Wij als dorpsraad Kerkdriel werken graag mee aan de in het rapport aangegeven verbeterpunt: “Het herdefiniëren van de verbinding van de lokale samenleving naar een nieuw verband.

Echter met het nog vóór de invoering van de Omgevingswet in procedure brengen van het bestemmingsplan ZOR en vergunningverlening voor bouwen in uiterwaarden, worden (zorgen van) inwoners en maatschappelijke partners over een veilige en gezonde fysieke leefomgeving juridisch buitenspel gezet.

Wij zouden graag zien dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de zorgen van de dorpsraad Kerkdriel over veiligheid voor de volgende generatie, voorafgaand aan het besluit bestemmingsplan ZOR en vergunningverlening voor bouwen in uiterwaarden, door een pas op de plaats te maken en daar (transparant) onderzoek naar te doen.
Naast dorpsraad Alem is ook dorpsraad Kerkdriel tegen ontzanding van uiterwaarden, tenzij de plannen primair ten dienste staan aan waterveiligheid. Delfstoffenwinning als doel en inkomstenbron voor gemeente heeft een te grote impact op de natuurwaarden en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor de volgende generatie.

Wij zouden graag zien dat participatie (in een stadium waarin nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden en alle opties nog openliggen) verankerd wordt in besluiten. Dat betekent praktisch dat kritische vragen van de dorpsraad Kerkdriel transparant worden beantwoord, ook al betekend dat dat erkend moet worden er gewoon veel mis gaat.
De dorpsraad Kerkdriel heeft als doelstelling: het bevorderen van de leefbaarheid in Kerkdriel en het welzijn van haar inwoners.
De kritiek en vragen van de dorpsraad Kerkdriel staan daar ten dienste aan.
Wij als dorpsraad Kerkdriel gaan graag het partnership voor versterking van de bestuurskracht met de gemeente aan. Hier liggen de ideeën en leeft energie om de
bestuurskracht te versterken.

Graag ontvangen wij van u een schriftelijke, transparante en inhoudelijke beantwoording van deze brief, als bevestiging dat u dit partnership met ons wil aan gaan en ons wil ondersteunen in onze doelstelling.

Met vriendelijke groet,
namens de dorpsraad Kerkdriel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *