Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg

Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg

Gemeente Maasdriel
t.a.v. het college van B&W

betreft: Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg
Kerkdriel, 8 maart 2023

Geacht college,

Hiermee dienen wij onze zienswijze in op de Ontwerp Omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg betrekking hebbend op het bouwen van 23 tijdelijke woningen in strijd met de regels R.O.

Na het lezen van de plannen komen wij tot de conclusie dat de ruimtelijke onderbouwing onvolledig en onzorgvuldig is en dat aanvrager de omgeving onvoldoende heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief en onvoldoende heeft gecommuniceerd wat het resultaat daarvan is.

1. Onvoldoende akoestisch onderbouwing
Het onderbouwende akoestisch rapport is van 4-9-2017 en heeft geen betrekking op het perceel N380, maar is tbv een bestemmingplanwijziging Bussenerweg 1a en is in de huidige plannen onbruikbaar.

2. Er is geen rekening gehouden met een aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten.
Op 14 januari 2022 heeft de gemeente op 109 percelen een voorkeursrecht gevestigd voor de ontwikkeling van de Zuidelijke ontsluitingsroute(ZOR). Waaronder het perceel N380, waarop de woningstichting de tijdelijke woningen wil realiseren. Na heroverweging heeft het college op 5 juli 2022 besloten voor een aantal percelen (28) de aanwijzing gedeeltelijk in te trekken. Ook van het perceel N380 vervalt 2541 van de 5830 m2 zie tekening:

Mijn inziens kan de af te geven tijdelijke bouwvergunning niet afgegeven worden indien de gemeente niet aan de gestelde voorwaarde kan voldoen.
(dus indien er over 8 jaar een weg wordt aangelegd kan de tijdelijke vergunning nooit langer dan 8 jaar doorlopen).

M.b.t. de tijdelijke bouwvergunning is er niet een duidelijke opgave hoe men de stikstof belasting heeft berekend.
Is hiervoor gebruik gemaakt van de Aerius calculator 2023 ?

Als een bepaalde afwijking van het bestemmingsplan is benoemd in de kruimelregeling, kan voor dit afwijkende bouwwerk of gebruik een vergunning worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan.
Wordt er een vergunning verleend voor afwijkend gebruik ?

3. Geluidscontouren van de ZOR zijn niet gewogen
De ZOR is geprojecteerd langs deze te bouwen huizen. Niet in de ontwerp omgevingsvergunning, noch in de ruimtelijke onderbouwing wordt daar over gerept.
In het beste geval loopt de weg aan de onderzijde van de onderstaande tekening, parallel aan de nieuwe ZOR.

In het slechtste geval maakt die onderdeel uit van de ZOR.

Je hebt dan te maken met geluidsoverlast van een ontsluitingsweg. Hier wordt in de ontwerp omgevingsvergunning, noch in de ruimtelijke onderbouwing geen rekening mee gehouden.
Hoeveel geluidsoverlast? dat hangt af van hoeveel verkeer er rijdt, hoe hard en waar die ZOR ligt.
Dit is het indicatieve traject voor dit moment, onduidelijk blijft of de Bussenerweg aangesloten wordt op die ZOR:

4. Beperkingen voor het ontwerp van de ZOR als verkeersveilige ontsluitingsweg
De ontsluitingsroute ZOR wordt uitgevoerd als erftoegangsweg en niet zoals de richtlijnen voor duurzaam veilig wegverkeer voorschrijven als gebiedsontsluitingsweg. De bezwaren hiertegen, qua verkeersveiligheid, zijn bekend. Zie het verkeersveiligheidsadvies Zuidelijke Ontsluitings Route van Veilig Verkeer Nederland van 21-11-2022.
Verwacht zou mogen worden dat het nieuwe tracé voldoet aan de richtlijnen voor Gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de kom (respectievelijk 50 en 80 km/h). Het nu gekozen tracé is een politiek compromis dat niet voldoet aan deze uitgangspunten.
De vraag zal zijn: ligt de ZOR langs deze nieuwe tijdelijke woningen binnen of buiten de bebouwde kom, dan geldt voor een erftoegangsweg resp. het snelheidsregime 30 of 60km/u. Voor een verkeersveilige gebiedsontsluitingsweg geldt resp. 50 of 80km/u.
Hoe harder het verkeer rijdt hoe meer geluidsoverlast. Bij een 30km weg bestaat er geen wettelijk kader met een (geluids)normeringstelsel. Dit wil overigens niet zeggen dat er dan geen geluidsoverlast wordt ervaren.
Door het verlenen van de omgevingsvergunning Kerkdriel 2023, Bussenerweg ong. (OV0029) worden de mogelijkheden beperkt voor het ontwerp van een ontsluitingsweg. Deze ontsluitingsweg kan dan ter hoogte van dit plan, vanwege wettelijke kaders voor geluidsnormen niet anders uitgevoerd worden als een 30km weg. Een volwaardige gebiedsontsluitingsweg 50km/u (of erftoegangsweg 60km/u) is dan onmogelijk. (Zie als voorbeeld de 48dB contour van de Paterstraat op pag. 113 van de bijlage bij de ontwerp omgevingsvergunning, deze contour verhuist naar de ZOR waar bij alle geplande tijdelijke woningen binnen deze contour vallen.):

De ontwerpvergunning houdt geen rekening met de ZOR en de te verwachten geluidsoverlast.
De ZOR houdt op zijn beurt geen rekening met verkeersveiligheid.
Hiermee worden problemen voor de toekomst gecreëerd, zowel qua geluidsoverlast als verkeersonveiligheid.

5. Ongewenste ontsluiting van het plan
De ontsluiting van dit project zal in het beste geval tot de ZOR is gerealiseerd, gebeuren via de Paterstraat, welke al overbelast is en naast extra verkeer van dit project ook nog extra verkeer van de Zandmeren te verwerken krijgt (dit is mede de reden voor ontwikkeling van de ZOR). De geluidsnormen worden in de Paterstraat (een 50km per uur weg) al overschreden. Naast de 143 extra verkeersbewegingen per etmaal van dit plan komen er ook extra verkeersbewegingen ten gevolge van vergunningen en plannen voor recreatiegebied de Zandmeren. Deze verkeersstromen kruisen elkaar op een onveilig ingerichte kruising.
Dit kan de Paterstraat er qua geluid, verkeer en onveiligheid niet bij hebben. Dit is de woningstichting in april 2021 gemeld, zie bijgaande email.

6. Omgeving onvoldoende betrokken bij het plan.

De omgeving is onvoldoende betrokken bij de voorbereiding van het initiatief. Hierbij wordt verwezen naar de email van april 2021 in bijlage. Deze email is niet inhoudelijk beantwoord, onderzocht of meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Bovendien leven er bij omwonenden zorgen over de mensen (veelal met problemen) in die sociale huurwoningen die in een afgelegen weg en doodlopende straat, zonder sociale controle, worden weggestopt. Aan deze smalle weg zitten agrarische bedrijven met vrachtwagenbewegingen, welke vaak vanwege die smalle weg achteruit de straat weer verlaten. Omwonenden vinden het onverstandig om o.a. de kinderen uit de te realiseren tijdelijke woningen van deze weg gebruik te laten maken vanwege de onveiligheid op deze smalle weg zonder voetpaden of fietspaden.

Conclusie
Hiermee komen wij tot de conclusie dat de ruimtelijke onderbouwing onvolledig en onzorgvuldig is en dat aanvrager de omgeving onvoldoende heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief en onvoldoende heeft gecommuniceerd wat het resultaat daarvan is. En vragen wij u deze omgevingsvergunning niet te verlenen.

Oplossing
Het is natuurlijk makkelijk om kritiek te uiten op plannen. Hierbij geven wij u suggesties om tot een oplossing te komen:

1. Een verkeersbesluit voor de Paterstraat en Bussenerweg met een snelheidsregime van 30km/u
2. ZOR inrichten als volwaardige gebiedsontsluitingsweg en ter hoogte van het nieuwe plan een snelheidsregime van 50km/u
3. Hier de plannen en ontwerp omgevingsvergunning op aan passen.

Je kunt dan, op basis van de (eerlijk) geprognotiseerde verkeersintensiteiten van over 20 jaar, berekenen waar de ZOR en waar de huizen moeten worden gepositioneerd.
Pas dan creëer je een duurzame toekomstbestendige oplossing, welke als basis kan dienen voor een duurzaam leefbare woonomgeving die kan voldoen aan de eisen ten aanzien van gezondheid, veiligheid, contact met de natuurlijke omgeving, controle en de mogelijkheid tot het aangaan en vermijden van sociale interactie.
Wij vragen u in de toekomst als gemeente een sturende rol in te nemen, en aan te geven waar (sociale) woningbouw mogelijk is, waarbij rekening wordt gehouden met die duurzaam leefbare woonomgeving. En dat begint met het realiseren van een duurzaam veilige infrastructuur.

Met vriendelijke groet,

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *