Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ZOR/Inspraak ZOR

Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ZOR/Inspraak ZOR

Het college van Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

betreft: Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ZOR/Inspraak ZOR
Kerkdriel, 2 oktober 2023

Geacht college,

Hiermee dienen wij onze zienswijze in op het voorontwerp bestemmingsplan ZOR betrekking hebbend op het in Velddriel en Kerkdriel een nieuwe route aanleggen ten zuiden van de Laarstraat en de Paterstraat: de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR).

Akoestische onderbouwing:

Uit het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan blijkt dat op een groot aantal geprojecteerde ’tijdelijke’ woningen aan de Bussenerweg (bijvoorbeeld op meetpunt 00618.2) een veel hogere geluidsbelasting op de gevel optreedt dan de voorkeurswaarde van 48dBA. Dit loopt op tot 56,14 dB op meetpunt 00618.2 en raakt net niet aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 58 dB (binnen de bebouwde kom). Van een goed woon- en leefklimaat is sprake indien de geluidsbelasting op of onder de voorkeursgrenswaarde van 48dB ligt. De geluidsbelasting van woningen is (in het akoestisch rapport) getoetst aan de 58dB norm dit is de norm voor stedelijk gebied (art. 83 lid 1 Wgh). De definitie volgens de wet geluidhinder voor buitenstedelijk gebied is: ‘gebied buiten de bebouwde kom‘. Daar geldt de 53dB norm.
De toelichting (van het bestemmingplan) schrijft: “Het is een route buiten de bebouwde kom (bubeko) vanaf de N831 (ter hoogte van de Sassertweg) tot aan de Kievitsham en de optimalisatie van het tracé Kievitsham – Paterstraat – Zandstraat (tot aan de Geersteeg) binnen de bebouwde kom (bibeko)
De toetsing van woningen buiten de bebouwde kom dient dan ook niet te gebeuren aan de 58dB norm maar aan de 53dB norm.

afbeelding binnen de regeling

Hogere waarden kunnen niet “zomaar” worden vastgesteld. Er moet een geluidsluwe gevel aanwezig zijn en een geluidsluwe buitenruimte. Bij bijvoorbeeld de woning bij meetpunt 00618.2 is dit niet het geval.

Langs de ZOR wil de gemeente woningbouw plegen en de toelichting schrijft: “Tegelijkertijd zorgt het planvoornemen voor een goede ontsluiting voor toekomstige woningbouwplannen“. Dit is een van de niet onderzochte aannames van het voorkeurstracé waarmee de gemeenteraad op 9 december 2021 heeft ingestemd. Grote delen van de in bijlage 2 genoemde gebieden (Afbeelding 5; ontwikkelmogelijkheden 3 en 4) vallen in een gebied met hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde van 48dB. De aanbeveling is dan ook om in een afbeelding de geluidsbelasting vanwege de ZOR in te kleuren, voor zowel de situatie 2029 als de situatie 2040 na realisatie van de genoemde woningbouwplannen.
Een andere aanname voor het voorkeurstracé is dat zandbedrijven niet meer aanwezig zijn. Het verdient de aanbeveling om in een terugval alternatief te berekenen wat geluidswaarden zijn op huidige wegen en nieuwe ZOR zijn voor het geval het verkeer van de zandbedrijven nog aanwezig is.

Erftoegangsweg:

Het gehele tracé is erftoegangsweg. Het is een route buiten de bebouwde kom (bubeko) vanaf de N831 (ter hoogte van de Sassertweg) tot aan de Kievitsham en de optimalisatie van het tracé Kievitsham – Paterstraat – Zandstraat (tot aan de Geersteeg) binnen de bebouwde kom (bibeko)“.
Na realisatie van de woningbouwplannen langs de ZOR (de in bijlage 2 Afbeelding 5 genoemde gebieden; ontwikkelmogelijkheden 3 en 4) valt de route van Zandmeren tot aan Wertsteeg binnen de bebouwde kom, derhalve een 30km weg. De verkeerstechnische onderbouwing voor die situatie ontbreekt.
De weg wordt niet opengesteld voor (brom)fietsers.” Toch zorgen de woningbouwplannen langs de ZOR voor extra fietsverkeer wat ontsloten moet worden en de ZOR kruist.
Tegelijkertijd zorgt het planvoornemen voor een goede ontsluiting voor toekomstige woningbouwplannen“: Per definitie is het ontsluiten van verkeer via een erftoegangsweg qua verkeersveilgheid ongewenst. De richtlijnen van duurzaam veilig wegverkeer zijn daar helder over. De functie van de ZOR (ontsluiting) is niet in overeenstemming met de inrichting  van de weg (erftoegangsweg). Het rapport van Veilig Verkeer Nederland (21-11-2022) schrijft daarover: “Verwacht zou mogen worden dat het nieuwe tracé voldoet aan de richtlijnen voor Gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de kom (respectievelijk 50 en 80 km/h). Het nu gekozen tracé is een politiek compromis dat niet voldoet aan deze uitgangspunten.

Beleidskader

In Hoofdstuk 4 zijn de beleidskaders genoemd
Het dient de aanbeveling om ook te toetsen op de volgende beleidskaders:
1. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030)
2. de richtlijnen voor duurzaam veilig wegverkeer.

Bovendien dient er te worden getoetst aan de planvoornemens voor woningbouw ten noorden en zuiden van de ZOR, waardoor delen van de ZOR binnen de bebouwde kom komen te liggen. In het GVVP ziet de gemeente de volgende opgaven en basisprincipes in de woongebieden:
A1. Primaire focus op de fiets en de voetganger. De auto en het openbaar vervoer zijn van secundair belang.
A2. Zo min mogelijk doorgaand (vracht/landbouw)verkeer op erftoegangswegen in de woongebieden. Dit betekent het ontmoedigen van doorgaand verkeer, mede door middel van routering en het bieden/realiseren van geschikte alternatieve routes (o.a. van toepassing op de bereikbaarheid van uiterwaarden voor landbouwverkeer).

Dit zou betekenen dat na aanleg van ZOR (in de huidige vorm) en realisering van woningbouwplannen, het doorgaand verkeer ontmoedigd zou moeten worden. Dit is in tegenspraak met hetgeen gewenst wordt in deze plannen: “Wij willen een goede en toekomstbestendige ontsluitingsroute om Kerkdriel-Zuid en Velddriel te ontlasten van onnodige verkeersoverlast.

Afweging varianten

De raadsbesluiten van december 2021 vormen de basis voor de verdere projectuitwerking. De verschillende varianten zijn zorgvuldig afgewogen, deze afweging is toegevoegd aan bijlage 2.

De dorpsraad Kerkdriel heeft twijfels bij de zorgvuldige afweging voor het tracé van de ZOR. Daartoe zijn op 12 januari 2023 vragen gesteld. Tot op heden zijn deze vragen niet beantwoord. Verder heeft de dorpsraad Kerkdriel op 22 september 2023 haar ernstige zorgen over onzorgvuldige en niet transparante belangenafwegingen bij besluitvorming geuit.
U dient deze 2 berichten dan ook als ingelast in deze zienswijze te beschouwen.

De haalbaarheidsstudie van Royal HaskoningDHV (kenmerk:BH3056-PN/JD01) welke ten grondslag ligt aan het tracébesluit, had slechts de volgende onderzoeksvragen:
Welk oplossend vermogen hebben de routes A2 en C3, wat zijn de verwachte kosten en welke ruimte bieden de varianten voor ontwikkelingen in de toekomst“. De studie had als uitgangspunt dat de zandbedrijven welke nu bij de Zandmeren zitten niet meer aanwezig zijn.
De studie bevat niet als uitgangspunt de richtlijnen van duurzaam veilig en geeft geen uitwerking aan de thema’s uit het SPV2030. De studie volgt ook niet het advies van DHV zelf van februari 2008 (Verkeerscirculatieplan Gemeente Maasdriel ten oosten van de A2): “Voor de wegencategorisering van Maasdriel ten oosten van de A2 adviseert DHV aan te sluiten bij de landelijke Duurzaam Veilig richtlijnen.

Deze studie was slechts een haalbaarheidsstudie: “Om de haalbaarheid te onderzoeken heeft de gemeente Maasdriel gevraagd vooralsnog 2 tracés (A2 en C3) te beschouwen.
De belangrijkste fout die is gemaakt, is dat na dit haalbaarheidsonderzoek geen tracéonderzoek is gedaan van mogelijke andere routes met weging van bijbehorende voor en nadelen.
De route (pennenstreek) uit de haalbaarheidsstudie is de route geworden voor de variantenstudie voor de nieuwe zuidelijke ontsluitingsroute van oktober 2021.

Belangrijk is ook te vermelden dat deze haalbaarheidsstudie pas vlak voor de gemeenteraadsvergadering van 9 december 2021 is gepresenteerd als ‘onderbouwing’ voor de variantenstudie. Bij de voorbereidende commissievergadering van 24-11-2021 lag deze haalbaarheidsstudie (als ‘onderbouwing’ voor de variantenstudie) niet op tafel.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Hoofdstuk 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid beschrijft de inspraakprocedure.
Om vanuit verschillende hoeken input te krijgen, hebben we een meedenkgroep van 13 personen opgericht.
Opgemerkt dient te worden dat het kader om deel te nemen in deze meedenkgroep als volgt was: “Er is een keuze gemaakt voor één variant, waarbij de ligging en het wegtype vastliggen.
Inspraak en participatie is hierdoor onzorgvuldig geweest, vooral doordat de voorwaarde om deel te nemen aan de meedenkgroep was om de richtlijnen voor duurzaam veilig wegverkeer buiten beschouwing te laten. Potentiële participanten hebben hierdoor afgehaakt.
De gehele procedure (voorbereiding en uitwerking) is uitgevoerd door externe commerciële adviesbureaus, waardoor tegenspraak van ambtenaren (om een wethouder tegen te spreken als die met een verkeerd idee komt) niet aanwezig was.

Conclusie

Wij ontraden de verdere uitvoering van de ZOR volgens deze plannen, vanwege:
1. onvoldoende participatie
2. de negatieve gevolgen voor de volgende generatie met betrekking tot verkeersonveiligheid.
3. de negatieve gevolgen voor mogelijkheden voor woningbouw.
4. het onvoldoende waarborgen van een goed woon- en leefklimaat voor toekomstige bewoners van de woningbouwplannen.
5. onzorgvuldige voorbereiding en ondoorzichtige totstandkoming van het raadsbesluit van 9 december 2021.

Wij sluiten ons wel aan bij de wens “Wij willen een goede en toekomstbestendige ontsluitingsroute om Kerkdriel-Zuid en Velddriel te ontlasten van onnodige verkeersoverlast” en wij onderschrijven de noodzaak hiervan.

Met vriendelijke groet,
namens de dorpsraad Kerkdriel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *