Zandbedrijven Verplaatsen

Zandbedrijven Verplaatsen

Hallo <gemeeenteambtenaar>,

Dank voor de raadsinformatiebrief (waaronder het verplaatsen of beëindigen zandbedrijven aan de Zandmeren).
Hier rijst de vraag hoe je kunt samenwerken als documenten niet openbaar zijn over een publieke zaak en als de dorpsraad niet betrokken wordt bij grote besluitvormingsprocessen.

Uw website schrijft over de taak van de dorpsraad:
Dorpsraden hebben de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners en informeert de gemeente proactief over haar bevindingen. Hiervoor gaat ze in overleg met de bewoners van het dorp en met de gemeente. De gemeente betrekt de dorpsraad bij grote besluitvormingsprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningbouw, leefbaarheid en verkeersplannen.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst met Maasfront B.V. (15 november 2022) is de situatie gewijzigd door de Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening van 25 november 2022:
10. We staan in de uiterwaarden (die vallen onder de Beleidslijn grote rivieren) geen nieuwe bebouwing meer toe. Daarmee maken we onze rivieren klimaatrobuuster en voorkomen we toenemende schade. Partijen houden hier vanaf heden rekening mee. Er wordt onderzocht hoe de Beleidslijn grote rivieren (Bgr) wordt aangescherpt. Dit is niet van toepassing op ontwikkellocaties, waar met het Rijk reeds bestuurlijke (beleids)afspraken over zijn gemaakt.

De raadsinformatiebrief stelt: ‘Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt rekening gehouden met een minimale doorlooptijd van 6 maanden.’
Wij vinden dat de oplossing van de verkeersproblematiek van het zware vrachtverkeer van de zandbedrijven om urgentie vraagt.

Wij als dorpsraad Kerkdriel vinden het onverstandig de oplossing van de verkeersproblematiek van het zware vrachtverkeer van de zandbedrijven afhankelijk te maken van
een externe private partij welke enkel belang heeft bij zandwinning en woningbouw in de uiterwaarden. Het haalbaarheidsonderzoek zal ongetwijfeld uitwijzen hoeveel zand er in de uiterwaarden gewonnen moet worden om verplaatsing danwel uitkopen van de zandbedrijven mogelijk te maken. Onbeantwoord is nog de vraag of zandwinning in de uiterwaarden daarvoor wenselijk is. Inmiddels is al wel de vraag beantwoord of bouwen in de uiterwaarden wenselijk is.

Het verplaatsen van zandbedrijven is een erg langdurig traject gebleken en zal nog erg lang duren. De huidige plannen van de ZOR gaan er van uit dat zandbedrijven verdwenen zijn.
Het huidige ontwerp van de ZOR houdt geen rekening met het ontsluiten van de zandbedrijven.

Wij constateren dat de gemeente de dorpsraad niet betrekt bij grote besluitvormingsprocessen.

Wij als dorpsraad hebben andere ideeën over de oplossing van verkeersproblematiek, zowel voor de ZOR als voor de verkeersproblematiek van het zware vrachtverkeer van de zandbedrijven. Deze bedrijven hebben bovendien een functie en bieden werkgelegenheid.

Wij zijn niet geraadpleegd bij plannen voor ZOR, noch voor verplaatsen van zandbedrijven.

Door de intentieovereenkomst met Maasfront B.V. niet openbaar te maken onthoudt u nu de dorpsraad zelfs het volgen van het besluitvormingsproces.
Hierbij nogmaals het verzoek om de intentieovereenkomst, indien nodig deels zwartgelakt, met ons te delen.
Wij verzoeken u ons te betrekken bij de grote besluitvormingsprocessen en niet, zoals bij de ZOR, pas te raadplegen als besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

 

Van: <gemeeenteambtenaar>
Verzonden: dinsdag 10 januari 2023 14:53
Aan: ‘Bestuur | Dorpsraad Kerkdriel’ <bestuur@dorpsraadkerkdriel.nl>
Onderwerp: Driel_Zandmeren_20230110_Zandbedrijven Verplaatsen – ARPO

 

Beste dorpsraad,

Op 15 november 2022 is een intentie OVK getekend tussen gemeente en de private partij Maasfront BV. Met de intentie OVK wordt vastgelegd dat partijen in de komende periode een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de verschillende pijlers in het project Ruimte voor Maasdriel.

In de intentie OVK staan afspraken over het proces, de financiële afspraken, het plan van aanpak, doelstelling en overwegingen. De intentie OVK is een privaatrechtelijke OVK tussen twee partijen. Deze is niet openbaar. Bijgevoegd de raadsinformatiebrief (2. Raadsinformatiebrief – sluiten intentie OVK met Maasfront BV-1) die aan de raad was gericht en openbaar is.

Hebben jullie op deze manier voldoende informatie?

Groet,
<gemeeenteambtenaar>

 

Van: Bestuur | Dorpsraad Kerkdriel <bestuur@dorpsraadkerkdriel.nl>
Verzonden: maandag 19 december 2022 23:40
Aan: <gemeeenteambtenaar>
CC:
Onderwerp: Driel_Zandmeren_20221219_Zandbedrijven Verplaatsen

 

Dag <gemeeenteambtenaar>,

Op de project website van Niba staat het volgende:

De gemeente Maasdriel en Maasfront Kerkdriel BV hebben op 15 november 2022 een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid te toetsen van het plan Ruimte voor Maasdriel.

 De intentieovereenkomst (LOI) is volgens dit bericht ondertekend door:
wethouder de Vries, Michiel Dankers en Cor Pijnenburg.

Dorpsraad Kerkdriel dient bij deze het verzoek in om deze intentieovereenkomst in te zien.

Kunt u deze aan ons aanreiken?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *