Burgerparticipatie

Participatie leidt tot snellere besluitvorming: investeren aan de voorkant verdient zich later terug.

Volgens de website van de gemeente Maasdriel:

Dorpsraden hebben de taak om de leefbaarheid in de dorpen en het welzijn van de dorpsbewoners te bevorderen. De dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de dorpsbewoners en informeert de gemeente proactief over haar bevindingen. Hiervoor gaat ze in overleg met de bewoners van het dorp en met de gemeente. De gemeente betrekt de dorpsraad bij grote besluitvormingsprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningbouw, leefbaarheid en verkeersplannen.

Definitie participatie en het verschil met inspraak

In de Omgevingswet wordt onder participatie verstaan: het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. (Stb. 2018/290).

Belanghebbenden dienen ‘in een vroegtijdig stadium’ van de besluitvorming betrokken te worden. Dat wil zeggen, in een stadium waarin nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden en alle opties nog openliggen. Daarmee verschilt participatie van inspraak. In geval van inspraak is doorgaans al sprake van een meer of minder concreet voornemen, waarbij gelegenheid wordt geboden om daarover meningen naar voren te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fase van het voorontwerp bestemmingsplan, waarop eenieder een inspraakreactie kan geven.

Gemeenten hebben een Wettelijke verplichting om participatiebeleid op te stellen.

Het participatiebeleid fysieke leefomgeving Maasdriel 0.1 biedt geen antwoord op de vraag hoe de beschreven werkwijze rondom participatie doorgevoerd moet worden in de ambtelijke organisatie.

Hier is nog een lange weg te gaan en vergt een cultuuromslag bij de gemeente Maasdriel.

De dorpsraad wil deze uitdaging aangaan en zal de gemeente dan ook houden aan haar eigen voornemens zoals gesteld in de Concept toolbox participatie 0.1 :
-Stakeholders beschikken over voldoende informatie om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren.
-Het gemeentebestuur houdt rekening met belangen en gevoelens die in de samenleving leven 
-Goede participatie zorgt voor een brede vertegenwoordiging van belangen, representativiteit en sociale inclusie. We zetten ons in om een brede groep te betrekken. Voorkomen moet worden dat een participatieproces wordt gedomineerd door een bepaalde groep of een bepaald deelbelang. Liever een kleinere groep betrokkenen, waarin wel alle standpunten zijn vertegenwoordigd, dan een grote groep met allemaal dezelfde mening. Er is gedurende een participatieproces continu sprake van een gelijk kennisniveau, zodat er een gelijk speelveld ontstaat.

Participatie zorgt voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures.

Een goed voorbeeld hoe het niet moet en waar groeperingen het niet mee eens zijn is de besluitvorming rond de Zuidelijke Ontsluitings Route. Partijen zijn hier overvallen en voelen zich niet betrokken bij de ontwikkelingen.  

Dit vergroot de tegenkracht bij het besluit. Dergelijke groeperingen maken bij het organiseren van deze tegenkracht gebruik van onder andere digitale media om zowel de publieke opinie, de media als de politiek te beïnvloeden. Vroegtijdige participatie waarbij alle relevante partijen adequaat zijn betrokken, zorgt voor besluitvorming waarbij de kans op een dergelijke tegenkracht aanzienlijk kleiner is. Dit besef dringt bij meer en meer bestuursorganen door, waardoor vroegtijdige participatie steeds vaker en professioneler wordt ingevuld.