Privacystatement

Stichting Dorpsraad Kerkdriel, gevestigd te Kerkdriel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.dorpsraadkerkdriel.nl, info@dorpsraadkerkdriel.nl

Dave van Hummel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dorpsraad Kerkdriel. Hij is te bereiken via info@dorpsraadkerkdriel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dorpsraad Kerkdriel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dorpsraadkerkdriel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dorpsraad Kerkdriel verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende statutaire doelstellingen:

  • het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het

pogen, in samenwerking met particuliere initiatieven en de overheid,

daaraan tegemoet te komen;

  • het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de

leefbaarheid door de bevolking wenselijk worden geacht;

  • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen,

verenigingen en instellingen in het werkgebied van de Dorpsraad in het

belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van

voorzieningen;

  • het verstrekken van informatie aan de bevolking in het werkgebied van

de Dorpsraad en derden die van belang is voor het bevorderen van de

leefbaarheid, onder meer door het in stand houden van een website en

social media kanalen;

  • het bieden of doen bieden van ondersteuning op het gebied van

bestuurlijke en financiƫle zaken aan instellingen en organisaties binnen

de dorpsgemeenschap Kerkdriel.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dorpsraad Kerkdriel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dorpsraad Kerkdriel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dorpsraad Kerkdriel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Dorpsraad Kerkdriel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dorpsraad Kerkdriel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dorpsraadkerkdriel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Dorpsraad Kerkdriel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Dorpsraad Kerkdriel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dorpsraadkerkdriel.nl

Privacy statement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram